การประชุมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ)

เรื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้กำหนดการประชุมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยบุคคลและตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ ( 16 คน)
2. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 4 คน รวม 64 คน
รวม 80 คน/ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 100 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5- 6 กันยายน 2563

555936

DSC_0380

DSC_0337

DSC_0340

DSC_0335

DSC_0334

DSC_0333

DSC_0313

DSC_0312

DSC_0311

DSC_0310

DSC_0307

DSC_0306

DSC_0304