การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง(สำนักงาน สกสค.จังหวัด) จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 60 รางวัล โดยพิจารณาคัดเลือกรางวัล ให้แก่ ครู และคณาจารย์ จำนวน 20 รางวัล ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน 20 รางวัล และผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จำนวน 20 รางวัล
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง(สำนักงาน สกสค.จังหวัด) ได้จัดส่งประกาศฯ มายังท่านเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน กำหนดยื่นแบบขอรับรางวัลด้วยตนเองผ่านต้นสังกัดส่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง(สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตรวจคุณสมบัติและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลประกาศผลผู้ได้รับรางวัลฯ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน