การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 837 รางวัล โดยมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน สกสค.จังหวัด ได้จัดส่งประกาศฯ มาเพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตรวจคุณสมบัติและดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัดตาม ข้อ 8.1 ตามจำนวนที่ระบุในประกาศ เพื่อเสนอชื่อคัดเลือกในระดับประเทศ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แล้วประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในเดือนกันยายน 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ