การประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

page

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 06.30 น. เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตลอดถึงจนมีการเสนอแนะความคิดเห็นจากสมาชิกฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 4 คน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 4 คน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 4 คน
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 4 คน
6. สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง จำนวน 3 คน
7. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 4 คน
8. โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดลำปาง จำนวน 4 คน
9. ครูสังกัดหน่วยงาน อบต./เทศบาล จำนวน 4 คน
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 คน
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ จำนวน 1 คน
12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ จำนวน 1 คน
13. สถาบัน กศน. ภาคเหนือลำปาง จำนวน 1 คน
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 คน
15. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
16. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จำนวน 1 คน
17. ศูนย์การท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
18. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จำนวน 1 คน
19. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน
20. คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน
21. คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการฯ จำนวน 14 คน
22. คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. จำนวน 16 คน
23. คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยฯ จำนวน 12 คน
24. ตัวแทนเครือข่ายผู้แทนครูอำเภอ จำนวน 13 คน
25. เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัด จำนวน 5 คน
26 ตัวแทนเครือข่ายครูอื่น ๆ จำนวน 5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน 120 คน