การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ  2560  รางวัล  “ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานและการคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศฯ

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกตามข้อ 6.1 -6.5 ให้เหลือจำนวน 60 คน

โดยให้ยื่นเพื่อคัดเลือกขอรับรางวัล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 1 มกราคม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรในวันครูของทุกปี

ดาวโหลด  ประกาศฯ และแบบขอรับฯ