การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยมีรูปแบบการเรียนและสถานที่เรียน ตามเอกสารชี้แจงข้างต้น และผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเข้าศึกษา ได้แก่ บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้การดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยกรอกรายละเอียดการสมัครผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ความเป็นมา
ใบสมัคร