การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ส่งมาด้วย 1 โดยจัดให้ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีรูปแบบการเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 และสำนักงาน พิจารณาเห็นว่าการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็วทันตามกำหนด จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ และยื่นคำขอรับทุนการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามใบสมัครแจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ระดับ ปวช. – ปวส.ที่ส่งมาด้วย 4 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้
จึงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบต่อไป

ใบสมัคร