การอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

5z6ApBZkIa_1614162204

u25EyuikmY_1614162195u25EyuikmY_1614162195

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างแนวคิดในการดำรงตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยระบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวก พัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้เข้ากับการอบรมของโครงการ ครูและบุคลากรทางใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ 054-821201-2