การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ สมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค.และคณะกรรมการ ช.พ.ส.ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณ๊พิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี(นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบ