การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัดจังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละ 2 ทุน และให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 83 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง สามารถสแกน QR code ประกาศทุนการศึกษาและแบบฟอร์มได้ท้ายนี้
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน โดยรวบรวมผลงานเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษาเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่มพร้อมหนังสือนำส่ง ส่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยมูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมควรจะได้รับทุนให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบทุนประกาศฯ ทุนการศึกษา ปี 2563 ประกาศและแบบขอรับทุนการศึกษา