การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (ระดับปริญญาตรี)

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ส่งมา ดังนี้
ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดได้ทราบโดยทั่วกัน ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อรับทุนต้องจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยหน้ากระดาษ เอ 4 โดยพิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt จำนวนไม่เกิน 30 หน้า จำนวน 1 เล่ม สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุน ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ที่ http://www.otep-lpg.go.th/
จึงเรียนมาเพื่อเพื่อทราบ