จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ให้แก่ทายาทผู้ถึงแก่ความตาย

ด้วย นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง จ่ายเงินค่าจัดกาศพ ช.พ.ค.เลขประจำตัว 127857 ช.พ.ส.เลขประจำตัว 67553 นายวิเชียร ไชยพรหม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง timeline_20210518_141834timeline_20210518_141823timeline_20210518_141843