ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

14238234_1222996514430340_2107474036702198612_n