หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558  เป็นหน่วยงานท่ี่เข้าร่วมกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดขึ้นตามราชบัญญัติเฉพาะ(ทอพ.)เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดทำหนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” ในรูปแบบ   E-Book โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน    1  เล่ม

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรืออันอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังสร้างสรรค์การประกอบหน้าท่ี่การงาน และการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้พัฒนาสถาพรต่อไป ด้วยความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ  E-Book ได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

31416696_2036091623313133_7574708192714686464_n