แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563

รางวัลพระพฤหัสบดีสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เป็นรางวัลที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง(สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง(สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง) จึงดำเนินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย ท้ายประกาศ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง จะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลในวันครูวันที่ 16 มกราคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน