5 Step การจองที่พักแบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานและการเข้าถึงการบริการ จึงได้จัดทำ “ระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์” เพื่อใช้ในการให้บริการจองห้องพักของหอพัก สกสค.โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน “www.otep-hotel.com” ซึ่งจะเปิดใช้งาน “ระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์” เพื่อให้บริการสำหรับการจองเข้าพักตั้งแต่การเข้าพัก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป